ZEKA TESTLERİ

WISC-R ve WISC-4 ZEKA TESTLERİ

WISC-R Zekâ Ölçeği

 6-16 yaş arasındaki bireylere uygulanan genel zekânın değerlendirilmesi yanı sıra “özel öğrenme güçlüğü” ve “dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu” alanlarında da oldukça başarılı bulgular ortaya koymakta olan bir testtir.

           Test; sözel becerilerin ölçülmesine yönelik olarak yapılandırılmış, Sözel Bölüm ve sözel olmayan becerilerin ölçülmesine yönelik olarak yapılandırılmış, Performans Bölüm olarak iki kısımdan oluşmakta, toplamda 10 alt test (+2 yedek alt test) içermektedir. Bu bölümlerdeki her bir alt testin hangi zihinsel beceriyi ölçtüğü aşağıda verilmiştir.

SÖZEL BÖLÜM ANALİZİ

Genel Bilgi Alt Testi:

“Okul ve çevreden öğrenme yoluyla kazanılan genel kültür ile uzun süreli bellekteki rutin bilgiyi kullanabilme”  beceri düzeyini ölçen alt testtir.

Benzerlikler Alt Testi:

 “Ayrıntılara saplanmadan nesneler ve kavramlar arasındaki ortak özelliği bulabilme, soyutlama ve genelleme yapabilme, temel ve yüzeysel benzerlikleri ayırt edebilme ve kategorik sınıflama”  beceri düzeyini ölçen alt testtir.

Aritmetik Alt Testi:

“Temel matematik bilgisi, dikkati problem üzerine yoğunlaştırabilme, sayısal ilişkileri kavrayabilme ile akıl yürütme” beceri düzeyini ölçen alt testtir.

Sözcük Dağarcığı Alt Testi:

Alıcı ve ifade edici dile ilişkin somut ve soyut kavramları doğru şekilde öğrenebilme ve gerektiğinde zihninde geri getirebilme” beceri düzeyini ölçen alt testtir.

Yargılama Alt Testi:

“Sosyal olayları ve toplumsal normları muhakeme edebilme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk durum ile pratik bilgi” beceri düzeyini ölçen alt testtir.

(Sayı Dizisi Alt Testi)*:

“Sözlü işitsel uyarıları anımsama gücü, kısa süreli bellek ve işitsel dikkat” beceri düzeyini ölçen alt testtir.

 

PERFORMANS BÖLÜMÜ ANALİZİ

Resim Tamamlama Alt Testi:

“Uzun süreli görsel bellek, ayrıntılara duyulan ilgi ve dikkati görsel uyarıcılara yoğunlaştırarak eksiklik ve farklılıkları bulabilme” beceri düzeyini ölçen alt testtir.

Resim Düzenleme Alt Testi:

“Sosyal durumların sebep-sonuç ilişkisini kurabilme, olayların zamansal ve mantıksal sıralamasını yapabilme, planlama ve dikkat” beceri düzeyini ölçen alt testtir

Küplerle Desen Alt Testi:

“Görsel organizasyon,  problem çözme kapasitesi, nesnelerle parça-bütün ilişkisi kurarak bütünden parçaya ve parçadan bütüne gidebilme” beceri düzeyini ölçen alt testtir.

Parça Birleştirme Alt Testi:

“Parça-bütün ilişkisi kurarak parçadan bütüne gidebilme ve görsel-hareketsel koordinasyon sağlayabilme”  beceri düzeyini ölçen alt testtir.

Şifre Alt Testi:

“Dikkat süresi, kısa süreli bellek, psikomotor hız, görsel konsantrasyon ve hızlı olarak öğrenebilme ”beceri düzeyini ölçen alt testtir. 

(Labirentler Alt Testi)*:

          “İleri görme ve planlama yeteneği, yönergelere uyum, dikkat ve görsel motor koordinasyon, el-göz koordinasyonu, algısal organizasyon ve hız” beceri düzeyini ölçen alt testtir.

 

 

WISC-4 ZEKA TESTİ NEDİR? 

Wisc-4 zeka testi 6–16 yaş grubuna yönelik uygulanan bir zeka testidir. Wisc-r testinin 1980’li yıllarda geliştirilmiş olmasına kıyasla oldukça yeni, Türkiye’deki norm çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış ülkemizdeki en kapsamlı ve en güvenilir zeka testi testidir.
Bu test bireysel olarak uygulanır. Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın uygulamadır. Zeka seviyesini(IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur. WISC-4 Zeka Testini terapi merkezimizde uyguluyoruz. 

Wisc-4 testi bugün birçok psikolojik problemi tespit edebilmede veya daha iyi anlamada da çok önemli ip uçları vermektedir:

1) Öğrenme güçlüğü

2) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
3) Ders başarısızlığı
4) Algılama ve anlama güçlüğü 
5) Okula uyum sorunları
6) İçe kapanıklık
7) Sosyal kaygılar
8) Okul fobisi
9) Özgüven eksikliği
10) İletişim problemleri
11) Sınav kaygısı 
12) Alt ıslatma
13) İnatçılık, saldırganlık, karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları, evden-okuldan kaçma…

gibi bir çok psikolojik sorunların zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesinde Wisc-4 Zeka Testi’nden yararlanılmaktadır.NEDEN ÇOCUĞUMA WİSC-4 ZEKA TESTİ YAPTIRMALIYIM?


Wisc-4 Zekâ Testi  temel olarak çocuğun zeka seviyesini belirlemek için yapılır. Bunun yanı sıra aşağıda bahsedilen tüm yetenekleri öğrenmek yaşının altı veya üstünde giden yetenekleri tespit ettikten sonra doğru yönlendirebilmek için uygulanır.

TEST HANGİ YETENEKLERİ ÖLÇER?

1-SÖZEL KAVRAMA ALANI

Akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, Sözel bilgi ve sözel ifade yeteneğini ölçer. Her görev, işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilgi yanı sıra öğrenilmiş, bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Lisan ve kültür yeterliliğini, okul başarısını yordar.

 Alt Testleri

Benzerlikler: Soyut ve somut sözel akıl yürütme yeteneklerini ölçer. Obje ve kavramların nasıl benzeştikleri, ortak yönlerinin ne olduğu bilgisini içerir.
 
Sözcük Dağarcığı: Sözel akıcılık, kelimeleri kullanabilme ve sözel deneyim düzeyini ölçer. Sözcükleri anlama ve kullanma becerisidir.
Kavrama: Sağduyu, sosyal bilgi, Pratik konularda karar verme becerisidir.
(Ek) Genel Bilgi: Genel kültür ve uzun süreli bellek, sosyal ve kültürel bağlamdaki bilgiyi hatırlama becerisidir.
(Ek) Sözcük Bulma: Sözel soyut akıl yürütme, kavram oluşturma ve ifade etmeyi, sözel kavramanın esnek ya da tutuk / zayıf olmasını yansıtır.
 2-ALGISAL AKIL YÜRÜTME ALANI

Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer. Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, idare etmeye- yönetmeye ilişkin işlevler de kullanılan yetenekleri gerektirir.

Alt Testleri
 
Küplerle Desen: Sözel olmayan kavram oluşturma, algısal yetenekler, görsel-motor bütünleştirme ve zaman baskısı durumunda sözel olmayan akıl yürütme becerisini kullanma yeteneğini ölçer.
Resim kavramları: Kategorik ve soyut akıl yürütmeyi ölçer. Ayrıca görsel görevlerde sözel ipuçlarını kullanma becerisini örnekler.
Mantık Yürütme Kareleri: Görsel işlemleme ve akıl yürütme, ayrıntıya odaklanma ve dikkat etmeyi ölçer. Görsel uyaranı işlemleme ve sözel olmayan akıl yürütme becerilerini örnekler.
(Ek) Resim Tamamlama: Bilindik objeleri tanıma ve eksik yönlerini farketmeyi ölçer. Parça –bütün ilişkisini görselleştirme becerisini örnekler.
 3-ÇALIŞMA BELLEĞİ ALANI

Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer. Her görev, seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri gerektirir.

Alt Testleri
 
Sayı Dizisi: Kısa süreli sözel bellek yetenekleri, konsantrasyon, sözel yeniden organize etme yeteneği, dikkat uzamını ölçer.
Harf Rakam Dizisi: Dikkat uzamı, kısa süreli işitsel çalışma belleği, ardaşıklaştırma / sıraya koyma yeteneğini ölçer.
(Ek) Aritmetik: Zihinsel hesaplama yapma, dikkat etme, bir problemdeki sözel ipuçlarına konsantre olma, sayıları hatırlama, verilen problemin çözümünde gereken matematiksel işlemi seçebilme yeteneğini ölçer.
 4-İŞLEMLEME HIZI

Zihinsel işlemleme hızı, harf-motor işlemleme hızını ölçer. Her iki görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.

Alt Testleri

Şifre: Kısa süreli sözel olmayan bellek, sözel olmayan sembolleri kısa süreli öğrenme, görsel algı ve ince motor koordinasyon yeteneklerini ölçer.
Simge Arama: Ayrıntıları kısa sürede fark etme ve süratli karar verme, algısal ve görsel-motor yetenekleri ölçer.
(Ek) Çiz-Çıkar: Görsel işlemleme hızı ve seçici dikkati değerlendirir.

 

TESTİN SÜRESİ NE KADARDIR?

Testin süresi testi alan öğrencinin yapış hızına bağlı olarak 65 dakika ile 115 dakika arasında değişmektedir.


TESTİ YAPTIRMAYA GELMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞEYLER NELERDİR?

WISC-4 zeka testi uygulamasına girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce gerekli bazı koşullarının sağlandığından emin olunmalıdır. Dinlenmiş, uykusunu almış, karnı tok ve motivasyon anlamında normal bir gününde gelmesi önerilir. Rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir. Çocuk uygulamaya getirilirken “test, zeka testi, sınav” gibi terimler duymamalıdır. Bunun yanında çocuğa “İyi yap, dikkatli yap, iyi dinle” gibi kaygı arttırıcı komutlar verilmemelidir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde psikolog tarafından yapılır.

                                                                                                                  

                                   Terapi Enstitüsü/Beylikdüzü/İstanbul

| | | | Tümü |